این دوره ۸ ساعته با حضور ۵۶ نفر از پرسنل خدماتی بانک صادرات در موسسه میزبان برگزار گردید. در این دوره که به مدت ۴روز در محل موسسه برگزار گردید به مواردی از قبیل: رعایت اصول بهداشتی ویژگی های ظاهری کارکنان و استاندارد های یونیفرم آداب معاشرت و ورود به اتاق مدیران استانداردهای عمومی پذیرایی قوانین عمومی ایمنی استانداردها و الگوهای رفتاری قوانین و مراحل پذیرایی انتظارات مدیران از پرسنل…

ادامه مطلب