کنترل هزینه ها در بخش غذا و نوشابه هتل
ردیف عنوان درس
۱ محاسبه هزینه ها، فروش و سود در بخش غذا و نوشابه
۲ طراحی منو و آنالیز غذا
۳ کنترل خرید، تحویل، انبارداری و مصرف غذا و نوشابه
۴ کنترل تهیه مواد غذایی ( پرس، کیفیت، کمیت )
۵ کنترل فروش غذا و نوشابه
۶ سرقت، مفقودی، تخریب وسایل و مواد غذایی
۷ کنترل هزینه های اداری و پرسنلی
۸ تدوین شیوه های نظارت و بازرسی در هتل