فرم پیش ثبت نام دوره

نام و نام خانوادگی (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

شماره تلفن ثابت

شماره تلفن همراه

نام دوره

توضیحات بیشتر

مدیریت منازل استیجاری
ردیف عنوان درس
۱ مدیریت و سرپرستی منازل استیجاری
۲ مهارتهای فردی و ارتباطی ( آداب و معاشرت اجتماعی،ظاهر،رفتار ،پوشش، آراستگی و… )
۳ اصول عملیات خانه داری
۴ لوازم و وسایل استاندارد اتاق های منازل استیجاری
۵ اصول پذیرش میهمان (فرانت آفیس )
۶ ایمنی، بهداشت و پیشگیری از حوادث
۷ قوانین و مقررات و ضوابط منازل استیجاری