مدیریت نوشیدنی ها در هتل
ردیف عنوان درس
۱ نوشیدنی های گرم
۲ نوشیدنی های سرد
۳ دسرهای کافی شاپ
۴ سس های مخصوص انواع سرو در کافی شاپ
۵ اسنک ها و ساندویچ ها
۶ صبحانه های بین المللی
۷ دانش غذایی
۸ تجهیز کردن و شناخت شرایط و اصول تجهیز انواع کافی شاپ
۹ سیستم گردش کار در کافی شاپ
۱۰ اصول بهداشت فردی – مواد غذایی و محیط
۱۱ ایمنی محل کار وسایل
۱۲ کارورزی