اخبار

تاریخ مصاحبه زبان فراگیران دوره های مدیرفنی و راهنمایان ایرانگردی

بدین وسیله به اطلاع کلیه فراگیران دوره های مدیر فنی و راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی می رساند آزمون شفاهی زبان انگلیسی
روز دوشنبه مورخ ۹۳/۱۰/۸ در محل سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی کشور برگزار میگردد.
هزینه آزمون ۳۵۰۰۰ریال خواهد بود که لازم است فراگیران پیش از حضور در آزمون به شماره حساب
۲ ۱۰۸۴۹۳۹۸ ۸۰۰۰ ۲۲۰۱ ویا به شماره کارت ۹۱۵۹ ۳۲۲۶ ۲۹۱۰ ۵۰۲۲به نام آقای وحید نصرت آقایی واریز نموده و فیش واریزی را حتما همراه داشته باشند.
مصاحبه فراگیران دوره مدیرفنی راس ساعت ۸ صبح برگزار می گردد.
جهت جلوگیری از ازدحام جمعیت و اتلاف وقت،مصاحبه فراگیران دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی به شرح زیر برگزار می گردد:
مصاحبه خواهران: راس ساعت ۱۰ صبح
مصاحبه برادران: راس ساعت ۱۱ صبح
همراه داشتن کارت شناسایی الزامی است.
آدرس : ملاصدرا ،خیابان صنایع دستی،اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان قزوین.اتاق آقای شعبانی.