تعرض به گردشگر اقدامی علیه امنیت ملی است و وقوع اتفاقی برای گردشگران به دلیل عدم تامین امنیت، مسئولیت بین المللی ایجاد می کند. از سوی دیگر وظیفه حفظ امنیت گردشگران برعهده دولت است. ایجاد تسهیلات و ارائه امکانات رفاهی و خدمات لازم به گردشگران از وظایف دولت نسبت به گردشگران به شمار می رود. هر گردشگری که با اجازه دولت و روادید صادره از وزارت خارجه وارد کشور می…

ادامه مطلب