کدهای اخلاقی در سفر، محیط زیست، جامعه محلی، وسایل حمل و نقل عمومی، سفر، صنعت گردشگری، آکادمی میزبان

کدهای اخلاقی بعد از مسافرت

ژانویه 14, 2020 توسط ۰ نظر
کدهای اخلاقی بعد از مسافرت

کدهای اخلاقی منحصر به گردشگری نیستند و در بسیاری از علوم و صنایع دیگر اصولی تحت عنوان کدهای اخلاق وجود دارند. نکته مهم درباره ی کدهای اخلاقی این است که این کدها قانون نیستند بلکه اصول پذیرفته شده و مانیفیست هایی هستند که هر چند اغلب، عر فهای اجتماعی از آن ها حمایت می کند اما ضمانت اجرایی شدن این کدها عوامل درونی، شخصیتی و وجدان های بیدار افراد است….

ادامه مطلب

کدهای اخلاقی قبل از مسافرت

ژانویه 12, 2020 توسط ۰ نظر
کدهای اخلاقی قبل از مسافرت

کدهای اخلاقی منحصر به گردشگری نیستند و در بسیاری از علوم و صنایع دیگر اصولی تحت عنوان کدهای اخلاق وجود دارند. نکته مهم درباره ی کدهای اخلاقی این است که این کدها قانون نیستند بلکه اصول پذیرفته شده و مانیفیست هایی هستند که هر چند اغلب، عر ف های اجتماعی از آ ن ها حمایت می کند اما ضمانت اجرایی شدن این کدها عوامل درونی، شخصیتی و وجدان های بیدار…

ادامه مطلب