گردهمایی های اجتماعی بخش مهمی از زندگی انسان هاست. این مراسم و مکان ها، جاهایی هستند که دوستان قدیمی با دیدار هم به آرامش می رسند، با اشخاص جدید آشنا می شوند و احتمالا به تفاهمات و عقد قراردادهایی منتهی می شود. این گردهمایی ها در ضمن دام مرگباری نیز تلقی می شوند، بیش از حد شل و ول بودن، خیلی خودمانی بودن، شکستن قواعد اجتماعی نهان جامعه به راحتی…

ادامه مطلب