ویژگی های مثبت افراد شاغل در این صنعت را در استانداردهای جهانی به پنج گروه مشخص تقسیم بندی می کنند. افراد شاغل در این صنعت را میزبان و اشخاص مراجعه کننده به بخش های مرتبط با آن را میهمان می نامیم. وظایف میزبان در برابر میهمان به شرح زیر است: تلاقی نگاه/ برقراری ارتباط فوری چشمی چشم ها گویاترین و پر اثرگذارترین عضو بدن هستند. یکی از مهمترین پیش نیازهای…

ادامه مطلب