دنیای امروزه در حال تبدیل شدن به دهکده ای جهانی با ارتباط گسترده و عمیق می باشد، دهکده ای که برای تداوم زندگی در آن نیازمند آگاهی و همراهی با این موج نوآوری ها و فناوری های نوین است. نقش اطلاعات و فناوری استفاده از آن به عنوان یکی از عوامل اصلی در توسعه کشورها به خصوص کشورهای جهان سوم مطرح شده است . نوآوری و فناوری های نوین بر…

ادامه مطلب