افراد شاغل در صنعت گردشگری به ویژه راهنمایان جهانگردی با داشتن ویژگی های مثبت پنجگانه و پرهیز از ویژگی های منفی دوازده گانه بایستی نقش های زیر را در ماموریت های خود ایفا کنند: ” به عنوان آموزنده، پرستار، مدیر، سرگرم کننده و بالاخره سفیر کشور خود “ به عنوان آموزنده، بایستی تمام اطلاعات لازم را در اختیار گردشگران بگذارد. چه اولین وظیفه میزبانی ارائه اطلاعات است. به عنوان پرستار،…

ادامه مطلب