قابل توجه فراگیران دوره مدیریت فنی آژانس ها: برگزاری اولین جلسه از دوره مدیریت فنی روز جمعه مورخ ۳۱ مرداد ماه صبح از ساعت ۹ الی ۱۳ و بعداز ظهر ۱۴ الی ۱۸ در محل آکادمی میزبان برگزار میشود.

ادامه مطلب