خشنودی (رضایت) بلافاصله از چهره شما هویدا می شود. چه عواملی موجب خشنودی مهمانان می شود؟ استقبال گرم و صمیمی یاری رسانی به حمل چمدان عمل نه بهانه فقدان هر نوع صف پیام ها کاملا مبادله می شوند کارکنان پوزش خواه دارد مسیر اتاقشان کاملا روشن است مراحل پذیرش بسیار آسان است کارکنان خنده رو و متبسم دارد محیط پذیرش بسیار مرتب است علائم نصب شده مفید و روشن هستند…

ادامه مطلب