آغاز هفته منابع طبیعی همزمان با ۱۵ اسفند ماه روز درختکاری است و بر اهمیت این منابع ارزشمند بیش از پیش تاکید می کند. آب، خاک، جنگل و مراتع که منابع طبیعی تجدید شونده هستند به عنوان پایه های اصلی برای حیات انسان ها و زیربنای توسعه پایدار جوامع شناخته می شوند و متعلق به همه نسل ها هستند، بنابراین باید در حفظ و نگهداری این منابع با ارزش کوشید….

ادامه مطلب