قابل توجه کلیه فراگیران دوره آموزشی دوره مدیر فنی دفاتر طبق روال گذشته آزمون ها،آزمون درس درس عملیات و برنامه ریزی تور پایان وقت روز جمعه مورخ ۹۳/۷/۲۳ ساعت ۱۷:۳۰ برگزار می گردد. فراگیرانی که در هیچ یک از جلسات درس مذکور شرکت نداشتند حق حضور در آزمون را نخواهند داشت.

ادامه مطلب