از این پس کلیه راهنمایان گردشگری می بایست جهت صدور اولیه، تمدید، المثنی و … کارت های تورلیدری خود در این سامانه ثبت نام و فعالیت های خود را پیگیری نمایند. https://ta.ichto.ir

ادامه مطلب