باورها، مالک و فرمانده وجود انسان و ایجادکننده رفتارهای او هستند. آن ها نادیدنی و لمس نشدنی اند و بیشتر به صورت ناخودآگاه عمل می کنند. این باورها، نیرو و عامل محرک رفتارهای ما هستند هر چند که تعدادی از آن ها درست و برخی نادرست اند. باورها ادراک ما از هستی را می سازند. خرافه خرافه، نوعی از باور و اعتقاد است که پایه علمی و منطقی ندارد و…

ادامه مطلب