گردشگران قرار است سفیرانی باشند که کشور ما و امنیت موجود در آنرا همانطور که هست، در عرصه بین الملل توصیف کنند. کارشناسان گردشگری بر این باورند که رابطه امنیت ملی و گردشگری باید موردتوجه قرارگیرد، به طوریکه تعریف جدیدی از امنیت ملی در سایه حضور گردشگران خارجی و شناخت واقعیتهای داخلی و انتقال آنها به خارج ضروری و لازم است. امنیت داخلی و ملی شاخص ترین عامل گسترش گردشگری…

ادامه مطلب