استاندارد “هتل ها و پذیره” که پیش نویس آن در کمیسیون های  مربوط توسط سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و تدوین شده است و در صد و هشتادمین اجلاس کمیته ملی استاندارد خدمات مورخ ۵/۱۱/۹۲ مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ ،به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود….

ادامه مطلب