فرهنگ بزرگترین نیاز بشری است و عامل اصلی پویایی، نشاط و تداوم حیات جوامع به شمار می رود. فرهنگ افراد را قادر می سازد تا به جهان پیرامون خود معنا بخشند. فرهنگ مجموعه ای از قوانین و الگوهای رفتاری است که فرد یاد می گیرد و از بدو تولد با خود ندارد. فرهنگ هر جامعه در عین حال که زمینه های مشترک با فرهنگ جوامع دیگر دارد دارای تنوع و…

ادامه مطلب