وقتی به کشورهای اروپایی سفر می کنید در نگاه اول می بینید که از هر نظر شبیه به هم هستند. همه خود را از نژاد آریایی، اروپایی و سفید می دانند. زیست بوم آن ها، مرطوب و پرآب است و شهرها و کشورها به هم نزدیک هستند و فرهنگ شان تا حدی همه مشابه است. ولی با کمی دقت می توان دید مردم این کشورها با یکدیگر تفاوت هایی هم…

ادامه مطلب