گزارش سید عرفان بابایی راهنمای گردشگری شهر قزوین صنعت گردشگری در بسیاری از کشورها نمودی از هویت فرهنگی یک کشور و یکی از منابع مهم کسب درآمد آن کشور است. توسعه این صنعت برای کشورهای در حال توسعه که با معضلاتی چون بیکاری، محدودیت منابعارزی و اقتصاد تک محصولی مواجه هستند از اهمیت ویژهای برخوردار است (صباغ کرمانی و همکاران، ۱۳۷۹) توسعه گردشگری به عنوان یک پدیده فرهنگی، گسترش دهنده…

ادامه مطلب