دستورالعمل جدید سازمان جهت صدور گواهینامه های فاقد آزمون جامع مطابق دستورالعمل جدید گواهینامه های دوره های کوتاه مدت گردشگری نظیر هتلداری،آشپزی ،قنادی، و دوره های زیر ۳۰ ساعت که فاقد آزمون جامع می باشند ،با رعایت آیین نامه ها و دستورالعمل های آموزشی موجود ،توسط کوسسه آموزشی ذیربط صادر و با امضاء مدیر کل سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان مربوطه معتبر خواهد بود.

ادامه مطلب